MSSQL 날짜처리 CONVERT

[MSSQL] 날짜 형식 변환

date 를 convert 시킬때 형식

SELECT convert(char(10),getdate(),126)

-> 2006-06-02


SELECT convert(char(10),getdate(),102)

-> 2006.06.02

SELECT convert(char(10),getdate(),111)

-> 2006/06/02

SELECT convert(char(10),getdate(),112)

-> 20060602

 

* 문자열 변환

SELECT  convert(char(10),convert(datetime, convert(char(8),cast('20060602' as decimal  (10))) ,120),102)

세기 포함 안함(yy)
    

세기 포함(yyyy)
    

표준
    

입력/출력**
-     0 또는 100 (*)     기본값     mon dd yyyy hh:miAM(또는 PM)
1     101     USA     mm/dd/yy
2     102     ANSI     yy.mm.dd
3     103     영국/프랑스     dd/mm/yy
4     104     독일     dd.mm.yy
5     105     이탈리아     dd-mm-yy
6     106     -     dd mon yy
7     107     -     Mon dd, yy
8     108     -     hh:mm:ss
-     9 또는 109 (*)     기본값 + 밀리초     mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(또는 PM)
10     110     USA     mm-dd-yy
11     111     일본     yy/mm/dd
12     112     ISO     yymmdd
-     13 또는 113 (*)     유럽 기본값 + 밀리초     dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)
14     114     -     hh:mi:ss:mmm(24h)
-     20 또는 120 (*)     ODBC 표준     yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)
-     21 또는 121 (*)     ODBC 표준(밀리초)     yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)
-     126(***)     ISO8601     yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm(스페이스 없음)
-     130*     회교식****     dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
-     131*     회교식****     dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM

출처 : http://bluemir7.tistory.com/tag/MS-SQL%20%EB%82%A0%EC%A7%9C
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)
top


http://www.joon.pe.kr/blog/trackback/321


<< Prev   1   ... 26   27   28   29   30   31   32   33   34   ... 336   Next >>